این که بگوییم رمان چی است جهانی از بحث و تعریف های زیادی پیش روی ما قرار می گیرد. از ساده ترین تعریفی که سامرست موام پیش روی می گذارد تا تعریفی که جریان ضد رمان و رمان نو در فرانسه ارایه کرد. از لحاظ ساختار و محتوا تا این که چه چیزی را می شود رمان نامید و ده ها مورد دیگر.

اما همین چندگانه گی و برداشتن گام های متفاوت در این موضوع باعث شده تعاریف و ساختارهای مروج شکسته شود و هرازگاهی مخاطب با خواندن یک رمانی که از پیش ذهنیت رو به رو شدن با آن را ندارد دچار شگفت زدگی شود.